marathi blog vishwa

Wednesday, 26 September 2012

मनमन गंभीर, मन उदास
मन एकाकी ... गहिवरलेले..

मन हसरे , मन नाचरे
मन गहिरे ... आसुसलेले..

मन कठीण, मन वाईट
मन ओंगळ ... बरबटलेले..

मन चंचल, मन अस्थिर
मन वासरू ... भरकटलेले..

मन तृप्त, मन शांत
मन आत्मरंगी ..रंगलेले..

---सुधांशु , बहरीन - २६ /०९ /१२

Friday, 14 September 2012

सुंदर

 
देवा तुझे होते सुंदर आकाश
 
आम्ही काळवंडली I त्याची निळाई II
 
सुंदर होती झाडे आणि सुंदर फुले
 
आम्ही तोडीयली I लोभापायी I 
 
सुंदर तलाव सुंदर ती नदी
 
आम्ही नासवली I स्वार्थापायी II
 
सुंदर ती माती सुंदर ती नाती
 
आम्ही हरवली I पैशापायी II
 
असुंदर सारे कराया सुंदर
 
चालू नवी वाट  I सुधा म्हणे.. II
                                 --- सुधांशु नाईक , बहरीन.  १४ /०९ /२०१२